Διάνοιξη Αγροδασικού Δρόμου “Γεώργιου” Πάχνης- Δεξαμενή Γλαύκης

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 8-10-2010
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 11-23-2011
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 510,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΣΜΙΝΘΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ