Ενοποίηση Βελτίωση Εκστγχρονισμός Δικτύων Ύδρευσης Σταυρούπολης

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 10-5-2005
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 10-5-2006
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 850,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ