Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Μύκης

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 8-22-2001
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 6-2-2003
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1,000,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΕΧΙΝΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ