Διαμόρφωση Αυλείου Χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Χρυσούπολης

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2-2-2004
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 12-31-2004
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 250.000 €
ΤΟΠΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ