Στέγαση Α’ και Β’ Δ.Ο.Υ. και Χημικής Υπηρεσίας Ξάνθης

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3-19-2007
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 12-10-2009
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2,550,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΞΑΝΘΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : Κ.Ε.Δ

 

Στέγαση Α’ και Β’ Δ.Ο.Υ. και Χημικής Υπηρεσίας Ξάνθης – Συνέχιση Εργασιών Εκπτωτής Εργολαβίας