Η ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΕ είναι μια τεχνική – κατασκευαστική εταιρία με έδρα στην Ξάνθη και αντικείμενο τον σχεδιασμό και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και πιο συγκεκριμένα οικοδομικά και υδραυλικά έργα, έργα οδοποιίας και υποδομών, καθώς και Η/Μ, βιομηχανικά και τηλεπικοινωνιακά έργα.

Όλοι μαζί η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρίας, έχουμε την πεποίθηση ότι η Πολιτική Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και Περιβάλλοντος εκφράζει την κουλτούρα και τη δέσμευση μας για την απόλυτη τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα, την Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας και το Περιβάλλον, επίτευξης τους, την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και συνεργατών μας προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης μας και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και της Περιβαλλοντικής μας συμπεριφοράς, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζουμε σε εναρμόνιση με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Οι βασικοί άξονες για την υλοποίηση της πολιτικής μας είναι:

Η δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων.

Η απόλυτη τήρηση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει την κατασκευή έργων.

Ο καθορισμός ποιοτικών, περιβαλλοντικών στόχων και του στόχων για την ΥΑΕ, συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησής τους και ανασκόπηση τους.

Η επικοινωνία και ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, ώστε να γνωρίζει τις αρχές μας και τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλουμε για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και των επιδόσεων μας σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας & υγείας.

Ο έλεγχος των συνεργατών μας ώστε να εξασφαλίζεται η υιοθέτηση των αρχών και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουμε θέσει.

Η διαρκής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας και τους συνεργάτες μας, ώστε να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την προστασία του περιβάλλοντος, της ασφάλειας & υγείας στην εργασία και την διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Η Λήψη οργανωτικών μέτρων πρόληψης της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών και εργατικών ατυχημάτων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους εργαζομένους.

Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και αναθεωρείται εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Ξάνθη – 01 Μαρτίου 2014
signature
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Κωνσταντινίδης