Κατασκευή πτέρυγας Γ’ Χαρισειου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 6-14-2011
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 7-10-2012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2,423,085.75 €
ΤΟΠΟΣ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΧΑΡΙΣΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ : 36.00%

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Γ’- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ